Tehnički indikatori – Bollinger Bands

Ovaj indikator osmislio je John Bollinger 80-tih godina prošloga stoljeća, te je danas svakako jedan od najpopularnijih kanalnih indikatora. Osim kao pomoćni indikator on se može koristiti kao samostalni trgovački sistem jer pruža sve potrebne signale za trgovanje.


Indikator se sastoji od tri krivulje koje čine kanal tržišnog grafa. Te krivulje su:


  • 20 periodni SMA koji naziva Srednji (Middle) Bollinger Band
  • Gornji (Upper) i Donji (Lower) Bollinger Band prikazuju standardno odstupanje od 20 periodične pomične vrijednosti

Treba naglasiti da se za izračun ovog indikatora može koristiti i neki drugi SMA period, ali uobičajeno je da to bude 20. Ovisno o jačini tržišnih kretanja ove krivulje se savijaju i šire. Veća volatilnost tržišta ima za rezultat veći razmak između gornje i donje krivulje indikatora. Kada se krivulje nalaze jedna blizu drugoj znači da tržište skuplja energiju. Ta se energija oslobađa kada grafikon probije cijenom zatvaranja jednu od dviju krajnjih krivulja (standardna odstupanja). Proboj gornje krivulje je signal za kupovinu, dok je proboj donje linije signal za prodaju. Nakon tog proboja tržišno kretanje koje slijedi će se razvijati u blizini probijene linije.


Ako se tržište korigira i dođe do 20 SMA onda je to signal za dodavanje u poziciju jer ova prosječna vrijednost ima ulogu podrške (kupovine) ili otpora (prodaje).


Pozicija se zatvara kada tržište napravi proboj na 20 SMA cijene zatvaranja. Ovo je tako jer nakon dostizanja jedne od krivulja (gornja ili donja) tržište će oslabiti i probit će središnju krivulju (20 SMA), onda će sa sigurnošću dostići suprotnu krivulju. Na primjer, nakon dostizanja gornje krivulje, tržište se vraća i probije cijenu zatvaranja 20 SMA. Nakon toga tržište će dostići donju krivulju.


Bollinger Band je indikator koji prati trend. Pokazuje dobre rezultate na tržištima visoke važnosti.  Prikazan je na sljedećoj slici.